תקנון

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לפלטפורמות שיווק וצ'אט בוט בוואטסאפ ומוצרים נוספים EZsend מברכים את בחירתכם להשתמש בשירותנו ומוצרנו לרבות פלטפורמות השיווק והצ'אט בוט בוואטסאפ. EZsend הינה פלטפורמה למכירת מוצרי שיווק, בין היתר, פלטפורמת שיווק באמצעות ה- WhatsApp ("המוצרים") ואספקת שירותי תשלום חודשים למוצרים - עסקה מתמשכת ("מנויים"). כללי: השימוש בתוכנות ובמוצרים כפוף לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן השימוש בתוכנות או במוצרים אחרים וביצוע פעולות בהם מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, הספק שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. תנאי התקנון חלים על שימוש בפלטפורמה ובתכנים הכלולים בה באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש בפלטפורמה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. השימוש בפלטפורמה מותר בכל גיל. פעולה או רכישה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון. השימוש בפלטפורמה: השימוש בפלטפורמה והעיון בה דורשים הרשמה, ותשלום מראש . הרשמה ורכישה, בכפוף להסכמת המשתמש , כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים. הספק רשאי למנוע מכל גולש שימוש בפלטפורמה לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הספק לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים: אם בעת הרשמה ורכישה נמסרו במתכוון פרטים שגויים; במקרה שנעשה שימוש בפלטפורמה או במוצרים אחרים לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הופרו תנאי תקנון זה; במקרה שנעשה ניסיון פריצה לפלטפורמה. רכישת מוצרים ומנויים: המוצרים והמנויים המוצעים על ידי הספק יופיעו ויוצגו בדפי התשלום. מנוי– שירותי שימוש במוצרים בתשלום מתחדש בצורה אוטמטית (עסקה מתמשכת). ברכישת מנוי, המנוי יתחדש בצורה אוטומטית בכל חודש בחודשו או בכל 3 חודשים או בכל שנה בהתאם לבחירת המסלול על ידי המשתמש, אם לא יופסק על ידי המשתמש ("מנוי"). הספק אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מנויים ו/או מוצרים. הספק רשאי בכל עת לשנות את מסלול המנוי ו/או התוכנות , להחליפם, להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת. לאחר הרכישה וההרשמה ובהתאם לפרטים שהוזנו, הלקוחות יקבלו גישה לרכישת המוצרים ו/או המנויים . הספק שומר את זכותו להסיר לקוח במידה וייקבע כי השימוש בפלטפורמה אינו הולם או מגונה, לשיקול דעתו הבלעדי של הספק. מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הספק והספק לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, לרבות תקלות טכניות או אחרות אצל צד שלישי, לרבות תקלות באפליקציית WahtsApp. יובהר, כי ברכישת מנוי לפלטפורמה המוצר, השימוש באחריותו הבלעדית של הרוכש, ועל כן, מובן שלספק אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, השימוש בו, הפצתו ומקורו ואין הספק ערב למידת הדיוק של המידע והתכנים שנשלחו באמצעות הפלטפורמה. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לאתר ו/או לגולשים ו/או לרוכשים ו/או לנרשמים באתר ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות מתן שירותי המנוי ו/או בגין שליחת הודעות ו/או מסרים עבור הרוכש לרשימות התפוצה שיסופקו על ידו וזה יהיה באחריות הרוכש בלבד. הספק רשאי לסגור את הרשאות הפלטפורמה על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת או אישור הרוכש לשם כך. התשלום בגין רכישת מוצר ו/או שירות יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לרוכש או בכל אמצעי תשלום אחר . בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, הספק שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי. הרכישה תבוצע בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, המזמין יקבל הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה. מדיניות פרסום תכנים באמצעות המוצר: בעת שליחת תכנים באמצעות המוצר ו/או לשליחה באמצעות שירותי המנוי חלה על הרוכש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע משליחת התכנים ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, אין לשלוח את התכנים הבאים: כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף; כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; כל תוכן העלול להטעות צרכן; כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, אלא אם הדבר אושר על ידי מקבל התכנים; כל תוכן פורנוגראפי ו/או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוס) לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב; כל תוכן בעל אופי מאיים; כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו; כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית; כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי הפלטפורמה ומוצרי הספק בפרט. הספק רשאי לסגור לאלתר את הגישה לפלטפורמה בעקבות כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שתמצא כי הופרו תנאי התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע במקבלי התכנים. בנוסף, הספק יהיה רשאי במקרה זה למנוע מרוכש למסור תכנים נוספים לשליחה באמצעות המוצר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות הספק על פי כל דין. פרסום ושליחה ו/או מסירת תכנים לפרסום ושליחה באמצעות הפלטפורמה מהווה אישור כי הרוכש הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באמצעות המוצר. מובהר כי הרוכש מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד הספק בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור. במסירת התכנים לפרסום ושליחה מוקנה לספק רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין. מדיניות שינויים וביטולים: בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו לספק באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון. ביטול מנוי יתבצע בהתאם להוראות הבאות: ניתן לבטל את המנוי בכל עת. הביטול יכנס לתוקף יום לפני המועד בו היה המנוי אמור להתחדש, ולא יתחדש באופן אוטומטי. כלומר, ולשם הדוגמה בלבד, אם הועברה בקשה לביטול ביום 15 לינואר, והמנוי היה אמור להתחדש ביום 7 לפברואר, הביטול יכנס לתוקף ביום 6 לפברואר. ביטול הזמנת מוצרים וקבלת החזר כספי יתאפשרו עד 14 יום מיום הרכישה ובתנאי שלא הותקנה ו/או סופקה המערכת . ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה. במידה וההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של הספק. החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהספק המאשרת זאת. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי הספק: לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא; המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה; יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם). מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי הספק. במידה ולאחר בדיקת הספק המוצר ימצא תקין ו/או שהפגם נעשה לאחר קבלת הלקוח את המוצר כתוצאה של שימוש שאינו סביר, הלקוח לא יקבל החזר כספי. בהזמנת שירותי מנוי המוצרים, בשל אופי השירות, שינוי ו/או ביטול של רכישת השירותים, לא יתאפשרו והרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו. האמור בתקנון ובסעיף 5 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. אחריות הספק: אין לראות במידע המופיע אצל הספק משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של המוצרים ו/או השירותים ו/או המנויים המוצעים בו. הספק לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים ו/או בשירותים אשר מוצגים על ידו. מידע ומצגים אודות השירותים, שמקורו בשותפיו העסקיים של הספק ששירותיהם מופיעים באתר או בהצעות מחיר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלספק אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין הספק ערב למידת הדיוק של מידע זה. המוצרים המופיעים אצל הספק יוצרו ו/או פותחו על ידי צדדים שלישיים. לקוחות הספק מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך ושהם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן ו/או המפתח פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, לרבות נזק גוף, אשר ייגרם להם שהוא מעבר לעלות המוצר. המוצרים המופיעים אצל הספק ניתנים לשימוש באמצעות תכנת צד שלישי, כגון WhatsApp, לקוחות הספק מצהירים ומאשרים כי הם מתחייבים לפעול עפ"י תקנון הצד השלישי וכי אין לספק כל אחריות בכל מקרה של השבתת פעילות הלקוח בתכנת הצד השלישי ובגין כל נזק (ישיר או עקיף), הוצאה ו/או הפסד שנגרם ללקוח בגין כך. כמו כן, לקוחות הספק מתחייבים כי יפעלו בהתאם להוראות חוקי הדיוור (ספאם) והפרסום הרלוונטיות במדינה בה הם משתמשים במוצר ובמדינת היעד בה נמצאים אנשי הקשר. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לרוכשים ו/או למקבלי הודעות ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות השימוש במוצרים או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים אצל הספק. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הרוכש. הספק בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לרוכש באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של הספק. הספק ממליץ לרוכשיו לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג בתקנון ובכלל זה את המידע ביחס למוצר עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן. התכנים בפלטפורמה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או הספק בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש בפלטפורמה. המוצרים והפלטפורמה בכללותם, לרבות כל המידע המופיעים בהם, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. השימוש במוצר ובפלטפורמה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש. הספק אינו מתחייב כי תכנים, מוצרים ושירותים המתפרסמים אצלו, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. הספק לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש הפלטפורמה ו/או במוצרי, תכני ושירותי הספק; (3) הפרעה בגישה לפלטפורמה או מהפלטפורמה; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לספק על ידי צד שלישי כלשהו. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת: רוכש שהשאיר פרטים אצל הספק ומצורף לרשימת הדיוור של הספק, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע הספק מעת לעת. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. אין להשאיר פרטים של אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם אצל הספק. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים לספק, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהספק. הספק לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של הספק המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון. השארת פרטים לספק ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הלקוח למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת"). מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא"ל לספק. כל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי הספק, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. השימוש במוצרים ובתוכנות: השימוש בפלטפורמה ובמוצרים מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים ו/או במוצרים של הספק, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי. הפרת תנאי זה תוביל לביטול העסקה ולהפסקת השימוש במוצר לאלתר וללא החזר כספי. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך הפלטפורמה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהפלטפורמה. אין להציג תכנים מהפלטפורמה בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל פלטפורמה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם בפלטפורמה או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. אין לקשר לספק תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. על הגולש לשפות את הספק, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את הספק, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום בתוכנות ובאמצעות המוצרים . שינויים במוצרים והתוכנות, תקלות והפסקות שירות: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יוכל לשנות מעת לעת את מבנה התוכנות והמוצרים, ו/או המראה ו/או העיצוב של הפלטפורמה, את היקפם וזמינותם של המוצרים ו/או השירותים, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד מוצרים, תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, הספק יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים ועדכונים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמים בפלטפורמה או במוצרים אחרים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הספק בגין ביצוע שינויים ועדכונים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. הספק אינו מתחייב ששירותי הפלטפורמה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הספק או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בפלטפורמה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל הספק או אצל מי מספקיו. קניין רוחני: כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות הספק בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לספק לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של הספק. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהספק או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי הספק לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמשים בפלטפורמה או במוצרים אחרים. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של הספק הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב. סמכות שיפוט: על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. לבתי המשפט במחוז השיפוט של בית המשפט המחוזי בתל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה. מדיניות פרטיות: הספק מכבד את פרטיות הלקוחות. לספק לך שירותים ולשפר את השירותים; תפעולו התקין של הפלטפורמה ומוצרים נוספים; לנתח את ולנהל את הפלטפורמה באופן תקין; שיפור שירות הלקוחות של הספק; ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר למוצרים או לתוכנות או לשירות. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך: במידה והספק ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם הספק יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים אצל הספק, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים בהן. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והספק לא מתחייב שהמוצרים לרבות תוכנות ו/או השירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו. צרו קשר: הספק מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשיו ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים: דוא"ל: [email protected]